داستانک های شیشه ای

داستان کوتاه و شعر و ....و مهربانان ،نقد و نظر فراموش نشود
دوشنبه 14 دی‌ماه سال 1394

آفریقائی ها

 گفتم :آفریقائی ها رو می بینی که انگار 

هم تو عروسی هم تو عزا میرقصن

گفت :منظور؟

گفتم : تو هم انگار هر بلائی سرت میاد ،

خنده از رو لبات محو نمی شه

گفت : عزیزم ، آواز دهل شنیدن از دور

خوشست.تو دلم نیستی که ببینی خونه . 

 اینخنده ها هم خیلی وقتا نا خواسته و 

 ازحرصِ دله . تازه اگر همین خنده های

الکی نباشه، باید دو روزه سرم  رو بذارم

زمین و خلاص .